• #1 - DOEL VAN HET REGLEMENT

  Het reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in dit zwembad te waarborgen met als doel voor eenieder een prettig verblijf te verzekeren. Het reglement geldt voor alle bezoekers. Door het kopen van een abonnement of entreekaart aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die door het personeel namens de directie gegeven worden, op te volgen.

 • #2 - TOEGANG

  Het zwembad is voor iedereen toegankelijk, echter:

  .   met uitzondering tijdens het DISCO-zwemmen waarbij een zwemdiploma vereist is i.v.m. een extra veiligheidsregel;

  • kinderen zonder zwemdiploma uitsluitend onder begeleiding van een 18 jarige of ouder, deze dient  in het bezit te zijn van een zwemdiploma en er op toe te zien dat bij het betreden van de zwemzaal, tot en met het douchen bij het verlaten van de zwemzaal de verplichtedrijfmiddelen worden gedragen en begeleiding permanent aanwezig is;
  • personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten;
  • personen of groepen waarvan blijkt, of wordt verwacht, dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgaaf van reden de toegang tot en het verblijf in deze sportaccommodatie, inclusief restaurant, worden ontzegd;
  • bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt;
  • abonnementen en overige entreebewijzen zijn uitsluitend geldig op de in de dienstregeling vermelde zwemtijden;
  • de hierboven genoemde entreebewijzen zijn niet geldig in ruimten of delen van de zwembassins die aan derden verhuurd zijn;
  • dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

  U wordt verzocht uw kleding en eventuele kleine (waardevolle) artikelen op te bergen in de daarvoor bestemde kledingkastjes in de garderobe. Breng geen waardevolle artikelen mee. Het u aangeboden kledingkastje is geen safe. Het Recreatiebad Enkhuizerzand is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van eigendommen, welke zijn opgeborgen in de kledingkastjes of in de open garderobe.
  Goederen kunnen niet in bewaring worden gegeven. Men is verplicht bij het verlaten van het Recreatiebad het gebruikte kledingkastje geheel te ontruimen.

  Het is niet toegestaan de volgende spullen mee te nemen:

  • glaswerk, slag of steekwapens, injectienaalden, drugs, alcoholische dranken en dieren, bij aantreffen van voornoemde kan de toegang worden ontzegd.

  Bezoekers kunnen worden verzocht zich te legitimeren en dienen op verzoek een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Bij weigering kan de toegang worden ontzegd.

 • #3 - VERBLIJF

  Iedere bezoeker moet zich zodanig gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd. Om dit te bewerkstelligen is een aantal gedragsregels gesteld:

  • het aan- en uitkleden en opbergen van kleding, moet geschieden overeenkomstig de aanwijzingen, die men van onze medewerkers ontvangt;
  • jeugdige personen dienen desgewenst gebruik te maken van de gemeenschappelijke kleedruimtes;
  • ook volwassenen kunnen verwezen worden naar de gemeenschappelijke kleedkamers, wanneer de situatie daarom vraagt;
  • het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een kleedhokje, douchecel of toilet is verboden;
  • het maken van foto- en beeldmateriaal in en rondom de kleedkamers en douches is niet toegestaan. Voor meer informatie over het maken van foto- en beeldmateriaal zie ons privacy beleid;
  • waardevolle artikelen moeten worden geborgen in de daarvoor bestemde kledingkastjes;
  • voordat men in het water gaat wordt men verzocht gebruik te maken van de douches i.v.m. de hygiëne;
  • de douches dienen gebruikt te worden om af te spoelen;
  • het gebruik van zeep of shampoo op de zwemzaal is ten strengste verboden;
  • de perrons rondom de bassins mogen alleen met blote voeten of met speciaal daarvoor bestemd schoeisel worden betreden;
  • papier en ander afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd;
  • men dient zich zodanig te gedragen dat overige bezoekers geen overlast ondervinden;
  • topless kleding is uitsluitend toegestaan op de ligweide;
  • het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan, met uitzondering van de ligweide, het geluidsniveau dient beperkt te blijven;
  • toegang tot de zwemzaal en de bassins is uitsluitend toegestaan in badkleding; dus geen spijkerbroeken, trainingsbroeken, T-shirts en dergelijke;
  • het gebruik van ballen en ander spelmateriaal kan alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel;
  • zonder toestemming van de directie mag door bezoekers geen zweminstructie worden gegeven;
  • eten en drinken is uitsluitend toegestaan op zitplaatsen in de zwemzaal en de horeca (niet in de entree en kleedruimten);
  • in het gehele gebouw is het verboden te roken.
 • #4 - OPENINGSTIJDEN

  Er is sprake van een winter-openstellingsregeling (september t/m juni) en van een zomer-openstellingsregeling (juli t/m augustus). Deze openstellingsregelingen hebben betrekking op het recreatief gebruik van de zwembaden. Per bad zijn in de openstellingsregeling de openingstijden aangegeven. Openstellingsregelingen zijn aan de receptie verkrijgbaar.

  De directie behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen de openingstijden te wijzigen en het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden. Door middel van de omroepinstallatie wordt het tijdstip aangegeven waarop bezoekers het bad dienen te verlaten, echter met dien verstande dat men weer aangekleed dient te zijn binnen 15 minuten na het einde van de gestelde zwemtijd. Na het sluiten van de horeca dient de hal ontruimd te worden. Na sluitingstijd wordt het parkeerterrein afgesloten.

 • #5 - GEBRUIK VAN DE ZWEMBASSINS

  In alle bassins zijn bij onvoldoende zwemvaardigheid drijfmiddelen verplicht!
  Om in diep water (vanaf 1.30 m) te worden toegelaten moet men voldoende zwemvaardigheid bezitten. Kinderen zonder voldoende zwemvaardigheid mogen uitsluitend onder begeleiding van een ouder of begeleider, maximaal 2 kinderen per begeleider met gebruik van toegestane drijfmiddelen in ondiep water ( max. 1.30 m ) worden toegelaten en één kind op één begeleider in diep water.

  Er mag alleen in bassins gezwommen worden die op het moment opengesteld zijn voor publiek. In ondiep water (tot 1.70 m) mag niet van de bassinrand gedoken worden.

 • #6 - GEBRUIK VAN DE WATERGLIJBAAN / ATTRACTIES / SPELMATERIALEN EN LIGWEIDE

  De waterglijbaan is alleen toegankelijk als de waterstroom in werking is. Stroomt er geen water over de glijbaan dan is deze buiten werking. Indien de waterstroom buitenwerking staat dient het toegangshek onderaan de trap gesloten te zijn. Het staan, springen, lopen en buik – glijden van en op de glijbanen is niet toegestaan. Het gebruik dient te geschieden volgens de aanwijzingen op de borden bij de waterglijbaan.

  Het gebruik van kleine spelmaterialen is geheel vrijblijvend voor zover dit geen gevaar of overlast voor medegebruikers oplevert (dit ter beoordeling van de toezichthouders).

  Gebruik van overige attracties dient te geschieden volgens de bij de attractie aangegeven gebruiksaanwijzing.

  Het gebruik van de ligweide uitsluitend als deze toegankelijk is.

 • #7 - AANSPRAKELIJKHEID

  Het bezoek aan deze sportaccommodatie geschiedt geheel voor eigen risico, tenzij er sprake is van grove nalatigheid door de exploitant. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers, noch in het water, noch in de garderobe en/of elders in de accommodatie, ligweide, speeltoestellen, springkussen, parkeerterrein of rijwielstalling. Men is verplicht in deze accommodatie gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven.

  Bezoekers door wier toedoen schade aan eigendommen van deze sportaccommodatie wordt toegebracht, worden wettelijk aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiend uit reparatie en/of vervanging.

 • #8 - NALEVING REGLEMENT

  Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement. Bezoekers zijn verplicht hun aanwijzingen direct op te volgen. Bij verenigingszwemmen, wedstrijden en overige evenementen is het bestuur van de betreffende vereniging, resp. zijn de organisatoren van bedoelde evenementen verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement.

 • #9 - WEIGERING, DAN WEL VERWIJDERING

  In de volgende gevallen kan de toegang worden ontzegd:

  • bij het niet naleven van instructies door de medewerkers gegeven;
  • bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement;
  • indien de bezoeker onder invloed van alcohol of drugs verkeert.
 • WAARDEVOLLE TIPS

  Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis. Is dit niet mogelijk, maak dan gebruik van de opbergmogelijkheden in de kluisjes bij de kleedzalen (lees voor het gebruik eerst de gebruiksaanwijzingen). Beschouw deze accommodatie als een verlengstuk van uw huiskamer.

  Onze medewerkers staan ten alle tijden open voor uw vragen en/of suggesties. Mocht u tegen situaties aanlopen die u als vreemd of hinderlijk ervaart, dan horen wij dit graag van u en zijn wij steeds bereid om deze toe te lichten en/of deze zo mogelijk op te lossen.

 • KLACHTEN

  Mocht u, ondanks ons streven om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch een klacht hebben, dan kunt u terecht bij de directie van deze accommodatie. Bij de receptie kunt u zich hiervoor melden.

  N.B.: de directie is bevoegd om in afwijking van dit reglement naar bevinding van zaken te handelen.